Försvarskonferens 2016

Totalförsvarsplanering – en bra grund

Under Försvarskonferensen i Skövde genomfördes ett antal workshops som genererade idéer, reflektioner och förslag på hur vi fortsatt ska arbeta med olika frågor inom olika områden. Sammanställningar från varje workshop publiceras här successivt under den kommande veckan. Om du som deltog har ytterligare synpunkter eller funderingar på innehållet i redovisningarna, eller av någon anledning vill komma i kontakt med Försvarsmaktsråd Skaraborg så hittar du kontaktuppgifter här.

Workshop: Att starta ett försvarsmaktsråd – utmaningar och erfarenheter

Försvarsmaktsråd-Nationell samverkan och erfarenhetsutbyte

Sammanfattning

Formen att arbeta i nätverk kräver att samtliga i nätverket endast deltar för att det finns en tydlig effekt av att delta. Det är därför viktigt för Förband, kommuner, landsting m.fl. att tydliggöra vad samverkan syftar till. Detta varierar lokalt och kan därför inte styras centralt i Försvarsmakten (FM).

Effekter från arbetet lokalt och centralt måste däremot samordnas och omhändertas gemensamt, här har centralt Försvarsmaktsråd en tydlig roll.

Vid workshopen, som var en sammanslagning mellan ovan, deltog:

Representanter från: Försvarsmaktsråd Halland, Försvarsmaktsråd Skaraborg, Centralt Försvarsmaktsråd (HKV Arbetsgivarrelationer), Regeringens personalförsörjningsutredning, LED R, Livgardet, Helikopterflottiljen, FMTS, Gottlands region, P 4 (18.stridsgruppen), Military Works

Kort bakgrund

Lokala, regionala och ett centralt Försvarsmaktsråd har växt fram. Alla bygger på nätverks principen. Förutsättningarna för de olika råden skiljer sig utgående från både de lokala förhållanden rörande hur stor arbetsgivare FM är samt var initiativet att driva rådet kommer ifrån.

Utgångspunkt

De regionala och lokala råden bildar ett nätverk. Framförallt på grund av att råden är i nätverksform med bland annat självstyrande kommuner ingående. Hur förhåller sig detta till försvarsmaktens hierarkiska organisation kopplat till personalförsörjning?

Här diskuterades hur vi kan ta tillvara det centrala rådets arbete lokalt och regionalt samt hur det centrala rådet kan driva frågor som uppkommer lokalt och regionalt.

Diskussionen utgick även ifrån hur råd som bildas idag ska hitta mål för rådens arbete samt hur dessa bör organiseras.

Resonemang

Inledningsvis redovisade deltagande råd (etablerade och mindre etablerade) läget vid respektive råd. Det centrala rådet inledde och redovisade det arbete som görs med att etablera kontakter med centrala aktörer såsom Sveriges kommuner och Landsting (SKL), samt privata aktörer som Military Works mfl.

Med undantag för Försvarsmaktsråd Skaraborg är landshövdingen ordförande/samankallande. I Skaraborg är Försvarsmakten sammankallande och ordförande i rådet.

En slutsats som dras är att etablerade råd efterhand övergår till att ingå i ett antal nätverk och där kunna driva fokusfrågor medan mindre etablerade råd behöver arbeta i arbetsgrupper och själva kalla aktörer till möten.

Merparten av deltagarna var överens om att rådens huvudsyfte är att skapa förutsättningar för Försvarsmakten att rekrytera rätt personal och därmed få fungerande krigsförband som kan lösa Försvarsmaktens uppgifter. Förutsättningarna för detta ändrar sig över tid då att förband fylls upp med soldater ur de olika kategorier som nu finns (GSS K, GSS T, och GSS P).

Det behövs tydligare kopplingar mellan centralt tecknade avtal och praktiskt arbete lokalt, hos förband, kommuner och andra aktörer.

Flera deltagare ser att bemanning av totalförsvaret kommer at vara en eller kanske den viktigaste frågan för råden i framtiden.

Konkreta förslag

För att få effekt av de avtal som skrivs centralt och för att de lokala/regionala rådens arbete skall tillvaratas centralt och mellan råden ska centralt råd kalla Försvarsmaktens representanter för regelbundna samordningsmöten. Försvarsmaktens representanter ansvarar sedan för att kommunicera resultaten i sina respektive råd/nätverk.

 

Kommentera