Försvarskonferens 2016

Att bosätta sig där man jobbar

Under Försvarskonferensen i Skövde genomfördes ett antal workshops som genererade idéer, reflektioner och förslag på hur vi fortsatt ska arbeta med olika frågor inom olika områden. Sammanställningar från varje workshop publiceras här successivt under den kommande veckan. Om du som deltog har ytterligare synpunkter eller funderingar på innehållet i redovisningarna, eller av någon anledning vill komma i kontakt med Försvarsmaktsråd Skaraborg så hittar du kontaktuppgifter här.

 

Workshop: Hur kan samhället och försvarsmakten bidra till att soldater efter grundutbildningen väljer att bosätta sig på orten?

Kort bakgrund till de resonemang som fördes.
Försvarsmakten behöver i ökad grad attrahera soldater till sin utbildning och dessutom få dessa att vilja fortsätta sitt engagemang och bosätta sig på orten.

Samtidigt har kommuner och näringsliv rekryteringsbehov av ungefär samma målgrupp.

Hur kan vi dra nytta av varandra för att gemensamt stärka det lokala?

Workshopen leddes av Thomas Lundberg, chef för arbetsgrupp personalförsörjning vid Norrbottens regemente, I 19.

Vilken utgångspunkt/problemställning användes?

En uppdelning genomfördes,  där vi inledningsvis gruppvis diskuterade vad kan vi inom Försvarsmakten kan göra för att behålla våra soldater (1).

Därefter skiftade vi frågeställning till vad det övriga samhället (kommuner, landsting, näringsliv) kan göra för att öka viljan bland soldater att bosätta sig på orten (2).

Vad kom upp i våra resonemang?

1) Tidigt under utbildningsskedet bör samhället och orten visa upp vilka möjligheter till ex fritidssysselsättningar som finns. Detta för att ”plantera” ett frö hos rekryten om att efter grundutbildningen så kanske det finns förutsättningar för ett fortsatt liv och engagemang på orten.

Rekryten bör under grundutbildningen få kunskap om vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom Försvarsmakten. Att forma sin egen framtid tar tid och budskap måste få sjunka in. En sådan yrkesvägledning måste kontinuerligt fortgå.

När soldater börjar prata om att byta tjänstgöringsort så kan det bero på brist på information kring framtida möjligheter. Det är bättre att i slutänden släppa en soldat till annat förband än att vederbörande blir hindrad och kanske avslutar sin anställning.

Soldathemmens uppgifter och möjligheter är än viktigare nu när vi går mot betydligt längre utbildningstid. Just nu är det inte fullt ut  känt inom Försvarsmakten vilka möjligheter som faktiskt finns. Detta bör analyseras vidare på lokal nivå.

2) Kanalisering av mötesplatser, både via hemsidor motsvarande, men även fysiska sådana är viktigt. Där kan exempelvis tidvis anställda soldater och lokala företag få kännedom om varandra och i förlängningen stannar soldater kvar på orten.

Känslan av att kunna bygga en framtid på platsen är grundläggande.

Då måste möjligheter till detta skapas.

Initiativ där kommuner och näringsliv tar reda på vad rekryter/soldater önskar och vill ha är viktigt. Exempel på detta finns på flera platser, bland annat Boden. Behovet av samordning med soldathemmens verksamhet är tydlig.

Möjligheten till att ha en egen bostad på orten är viktig, ur flera aspekter. Det möjliggör en starkare koppling till orten. En förankring med fler kontakter med det civila är möjligt. Dessutom kan den omvända situationen med boende på logement under en längre tid medföra brist på egen tid och kontakt med familj och vänner. I det längre perspektivet kan det vara negativt ur ett behålla-perspektiv.

Detta är troligen en av de viktigaste punkterna  ur ett behålla-perspektiv!

Presentation av möjligheter till fortsatta studier kan vara av intresse både för soldater men även för medföljande. En framtid som ex tidvis anställd soldat kan mycket väl kombineras med studier.

Konkreta förslag

Inom Försvarsmakten måste en rad av ovanstående åtgärder planeras in i utbildningen. Tidigt i utbildningen bör möjligheter inom en rad områden lyftas fram, just som möjligheter för den enskilde. Bosättning, yrkesmöjligheter, bildande av familj.

Behovet är starkt men det syns inte ett direkt resultat.

Konkreta samarbeten mellan kommuner, näringsliv och försvarsmakten måste till. Där kan synergieffekter uppnås.

Detta gäller inte minst win-win situationer för företag och Försvarsmakten

Möjlighet till bostäder för soldaterna är en mycket viktig faktor. Svårt att lösa i vissa områden men en nyckelfaktor för att försvarsmakten skall kunna behålla sina soldater.

Sammanfattning

Från RSF Norrbotten tackar vi FM-konferensen att fokus på dessa viktiga frågor sattes.

En väldigt bra workshop där deltagandet var spritt med representanter från försvarsmakten, kommuner, näringsliv, en rad organisationer. Just bredden i sådana här evenemang är avgörande för ett aktivt deltagande.

Kommentera