Försvarskonferens 2019

Dag ett av Försvarskonferensen

På måndagen öppnade Försvarsmaktsråd Skaraborg (FMRS) dörren till sin Försvarskonferens, som i år vuxit och flyttat in i Arena Skövde.
Efter välkomsthälsningen signerad överste Bengt Alexandersson, chef för Skaraborgs regemente och ordförande i FMRS, klev generalmajor Gunnar Karlsson, chefen för Must, och biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen upp på scenen för att prata om gråzonsproblematik och förklara hur och varför olika verksamheter kan drabbas av angrepp.
Innan lunchtimman var slagen hade även brigadgeneral Gabor Nagy, chef för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning, och Camilla Asp, avdelningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redogjort för hur samarbetet mellan militära och civila myndigheter fungerar, och hur dessa samarbeten måste utvecklas,
När lunchen var avklarad fick generalmajor Michael Claesson 15 minuter på sig att förklara vilken väg Försvarsmakten ska gå de kommande 15 åren.
Därefter ägnades eftermiddagen uteslutande åt de pågående statliga utredningarna ”Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel” och ”Sjukvården i kris och krig.
När de av regeringen utsedda utredarna Elisabeth Nilsson och Åsa Kullgren hade presenterat sina arbeten vidtog en workshop där konferensdeltagarna delades upp i olika grupper med uppgiften att förse utredarna med nya uppslag och förslag.
Innan dagen var slut presenterade grupperna sina snilleblixtar från scenen.

Kommentera