Försvarskonferens 2020

Försvarskonferens 2020

Försvarskonferens 2020

Välkommen till Försvarskonferens 2020 – boka in årets totalförsvarskonferens! Anmäl dig här.

Den 12-13 oktober 2020 är det dags för försvarskonferensen i Skövde – den årliga informations- och mötesplatsen för alla som på kommunal, regional och nationell nivå arbetar med totalförsvarsfrågor.
Konferensen kommer genomföras vid Arena Skövde.

b8dda3bb-f6d2-4f9e-be0c-a4ae8ac0f821
Moderator Annika Nordgren Christensen tillsammans med biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen och dåvarande chefen för Must, generalmajor Gunnar Karlsson under förra årets konferens.

Fokus för årets konferens är:

  • Det kommande totalförsvarsbeslutet för 2021-2025 – vad är att vänta under kommande år och vad ska vi planera för? Inriktningsbeslutet ur ett regionalt och lokalt perspektiv.
  • Framtiden för civilt försvar – resurser för ökande krav? Goda exempel på förmågeutveckling från lokal och regional nivå.
  • Nuvarande och kommande förbandsorter och dess näraliggande kommuner: Utmaningar med en försvarsmakt i tillväxt – erfarenheter, nya samarbetsbehov och metoder.
  • Det militära försvarets behov av stöd vid olika beredskapsnivåer: Militärregionerna berättar.
  • Sjukvård i kris och krig: Lägesrapport från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Detta utifrån regionernas perspektiv. Vi följer upp förra årets konferens och aktuella erfarenheter m.m.

Årets konferens är med andra ord särskilt relevant för dig som:

Arbetar med totalförsvarsplanering och förmågeutveckling – civilt som militärt – på lokal, regional eller nationell nivå.

Arbetar på strategisk nivå i en kommun eller ett län som direkt eller indirekt berörs av kommande försvarsinriktningsbeslut.

Arbetar med hälso- och sjukvård i kris och krig.

 Vad sa deltagarna om konferensen 2019?

Möjligheter till nätverkande och aktuell information

Aktuella ämnen med duktiga föreläsare

Många kunskapshöjande och goda diskussioner

Bra mix av deltagare där alla bidrar till totalförsvaret

Inbjudan kommer att gå ut inom kort, men du kan säkra plats för dig och din organisation redan idag genom att anmäla dig på här! Detaljprogram kommer efterhand att publiceras på hemsidan. Vi följer fortsatt utvecklingen av COVID-19 och restriktionerna från myndigheterna under våren och sommaren.

Väl mött på Arena Skövde i oktober!

Överste Bengt Alexandersson Ordförande Försvarsmaktsråd Skaraborg

Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet TrängR, Skaraborgs flygflottilj F 7, Markstridsskolan MSS, Skövde, Lidköping och Karlsborgs kommuner

Försvarskonferens 2019

Se Försvarskonferens 19 i efterhand

Försvarskonferens 2019

Totalförsvars i fokus för Försvarskonferensens sjunde upplaga

CP4_AL300 deltagare, 130 fler än förra året, samlades i Arena Skövde under måndagen och tisdagen för att fokusera på totalförsvaret när Försvarsmaktsråd Skaraborgs årliga Försvarskonferens gick av stapeln.

Det var en bred uppslutning av representanter från totalförsvarets intressenter som checkade in i Arena Skövde för två mycket intensiva, debattglada och faktaspäckade dagar.

Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), landsting/regioner och kommuner, länsstyrelser, räddningstjänster, frivilligorganisationer, näringsliv och politiker på alla nivåer – inte minst från försvarsutskottet – fanns där för att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Alla guidades med säker hand genom de många programpunkterna av moderatorn Annika Nordgren Christensen.

Måndagens huvudnummer hade sin grund i de pågående statliga utredningarna ”Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel” och ”Sjukvården i kris och krig”. När de av regeringen utsedda utredarna Elisabeth Nilsson och Åsa Kullgren hade presenterat sina arbeten vidtog en workshop där konferensdeltagarna delades upp i olika grupper med uppgiften att förse utredarna med nya uppslag och förslag.

Detta var långt ifrån det enda som avhandlades under den första konferensdagen, som inleddes med att generalmajor Gunnar Karlsson, chefen för Must, och biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen klev upp på scenen för att prata om gråzonsproblematik och förklara hur och varför olika verksamheter kan drabbas av angrepp.

– Gapet mellan hot och skydd ökar för närvarande, konstaterade Gunnar Karlsson, och fick medhåll av von Essen.

Både satte också fingret på den nya Säkerhetsskyddslag som trädde i kraft den första april och som ställer högre krav på såväl privata som offentliga organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Utökade ekonomiska resurser har ännu inte tillförts för de nya kraven.

– Varför det är så är en politisk fråga och ska inte ställas till oss, kommenterade Must-chefen kort.

När det säkerhetspolitiska läget var avklarat riktades uppmärksamheten mot brigadgeneral Gabor Nagy, chef för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning, och Camilla Asp, avdelningschef på MSB.

Av deras anföranden framgick tydligt att det i dag är Försvarsmakten som måste luta sig mot de civila aktörerna och myndigheterna i totalförsvarsplaneringen. Men att även de civila myndigheterna befinner sig i en återuppbyggnadsfas vittnade bland andra Patrik Norling, tillförordnad försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Värmland.

– Länsstyrelsen är ju den högsta civila totalförsvarsmyndigheten. 1989 arbetade det 35 personer på vår försvarsenhet. 2009 var det bara 3 personer. I dag är det 12 och vi fortsätter att växa.

Innan måndagen var över hade generalmajor Michael Claesson, på hela 15 minuter som han själv uttryckte saken med glimten ögat, redogjort för hur Försvarsmakten ska växa sig allt starkare de kommande åren.

Under tisdagsförmiddagen hade, bland annat, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande arméchef, och överste Jonas Karlsson, chef för Hemvärnets stridsskola, tid på scenen.

– Om var och en på både den civila och den militära sidan börjar med att fundera på vad i deras verksamhet som måste fungera, vad som inte får fallera; om man börjar där och samtidigt samverkar med andra aktörer då har man en väldigt bra grund att stå på, sa Fredrik Ståhlberg.

– Frågar man allmänheten vilken uppgift som hemvärnet har så svarar nog de flesta släcka bränder, eller leta efter försvunna personer. Men hemvärnets viktigaste uppgifter är att skydda och bevaka, det är så att säga bottenplattan, så att marinen, flygvapnet och armén kan ägna sig åt sina huvuduppgifter. Detta hindrar ju inte att vi också ställer upp när civilsamhället verkligen behöver vår hjälp, sa Jonas Karlsson.

Brandkåren Norra Dalarnas brandchef och vice brandchef, Johan Szymanski och Peter Bäcke, delade med sig av sina erfarenheter från förra sommarens bränder vid Älvdalens skjutfält. Bränder som i många stycken bekämpades framgångsrikt med nya och innovativa metoder. Slutsatserna från släckningsarbetet kan också stå som modell för såväl de positiva inslagen som det som måste förbättras i det svenska totalförsvaret.

Ett framgångsrikt exempel på lyckad totalförsvarsplanering gavs därefter av Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör och säkerhetsskyddschef i Västerås stad.

Sista programpunkten på den sjunde Försvarskonferensen i Försvarsmaktsrådet Skaraborgs regi var en paneldebatt med ledamöter från Försvarsutskottet – en logisk slutpunkt med tanke på tanke på den slutrapport från Försvarsberedningen, gällande försvarsinriktningen 2021-2025, som kommer att landa på riksdagens bord i maj.

 

Försvarskonferens 2019

Dag ett av Försvarskonferensen

På måndagen öppnade Försvarsmaktsråd Skaraborg (FMRS) dörren till sin Försvarskonferens, som i år vuxit och flyttat in i Arena Skövde.
Efter välkomsthälsningen signerad överste Bengt Alexandersson, chef för Skaraborgs regemente och ordförande i FMRS, klev generalmajor Gunnar Karlsson, chefen för Must, och biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen upp på scenen för att prata om gråzonsproblematik och förklara hur och varför olika verksamheter kan drabbas av angrepp.
Innan lunchtimman var slagen hade även brigadgeneral Gabor Nagy, chef för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning, och Camilla Asp, avdelningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redogjort för hur samarbetet mellan militära och civila myndigheter fungerar, och hur dessa samarbeten måste utvecklas,
När lunchen var avklarad fick generalmajor Michael Claesson 15 minuter på sig att förklara vilken väg Försvarsmakten ska gå de kommande 15 åren.
Därefter ägnades eftermiddagen uteslutande åt de pågående statliga utredningarna ”Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel” och ”Sjukvården i kris och krig.
När de av regeringen utsedda utredarna Elisabeth Nilsson och Åsa Kullgren hade presenterat sina arbeten vidtog en workshop där konferensdeltagarna delades upp i olika grupper med uppgiften att förse utredarna med nya uppslag och förslag.
Innan dagen var slut presenterade grupperna sina snilleblixtar från scenen.

Försvarskonferens 2019

Webbsändning av Försvarskonferens 19

Om det är problem att spela upp webbsändningen finns den också här!

Försvarskonferens 2019

”Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet ” på konferensen

Försvarsmaktsråd Skaraborg är brett sammansatt av olika aktörer på den regionala arenan. Försvarskonferensen 2019 ger därför utredningen en unik möjlighet att diskutera behov, beroenden och samverkan mellan berörda aktörer i den regionala kontexten. Hur bör samverkan och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer utformas, för att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och krig? Vad måste till för att näringslivet ska ta fram kontinuitetsplanering och beredskapsplaner för höjd beredskap?

Läs mer

Försvarskonferens 2019

Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen inleder Försvarskonferens 2019

Chefen för Must, generalmajor Gunnar Karlson, och biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen talar och svarar på frågor under rubriken Gråzonsproblematik och hotbild: Hur och varför kan min verksamhet drabbas av angrepp? 

Vi kommer bland annat få höra hur de, utifrån sina respektive perspektiv och ansvarsområden, bedömer hur hotbilden ser ut och varför samhällsviktiga civila aktörer behöver aktiveras vad gäller, bland annat, säkerhetskultur och informationssäkerhet. Vilka verksamheter kan vara mål idag och vad vill en motståndare uppnå?

Missa inte att anmäla dig och dina kollegor här!