Inläsningsmaterial inför Försvarskonferens 2019

Om du är en av de drygt 290 deltagare som samlas för Försvarskonferens 2019 i Skövde den 8-9 april, kan du ha nytta av följande genomgång av programmet med tips på inläsningsmaterial.

Ett första övergripande budskap är att inte missa inte de frivilliga försvarsorganisationernas utställning! Passa på att tala med deras representanter på plats under konferensen. För mer information om de frivilliga försvarsorganisationerna finns länkar till respektive organisation att tillgå här: https://www.msb.se/sv/Insats–beredskap/Frivilliga-inom-krisberedskapen/Frivilliga-forsvarsorganisationer/ På denna MSB-sida finns även broschyrer om hur aktörer kan samverka med frivilliga försvarsorganisationer, med exempel på vilka kompetenser som finns och hur de förstärker såväl förmågan som uthålligheten hos t.ex. kommuner och myndigheter. Kring konferensen pågår även en utställning av materiel från förbanden i Skaraborg.

Konferensen inleds av chefen för den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, generalmajor Gunnar Karlson, och biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen.  Must bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst. Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak delas in i fem områden: Kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd. Säkerhetspolisen arbetar även med ickespridning. Cheferna talar under rubriken ”Gråzonsproblematik och hotbild: Hur och varför kan min verksamhet drabbas av angrepp?”. Både Must och Säkerhetspolisen har nyligen utkommit med sina respektive årsrapporter, som rekommenderas för läsning. Must: https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/rapporter/must-arsoversikt-2018f.pdf
Säkerhetspolisen: https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.6af3d1c916687131f1fae5/1552543607309/Arsbok-2018.pdf

Nästa programpunkt är anföranden av chefen för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning, brigadgeneral Gabor Nagy, och chefen för avdelningen för utveckling av samhällsskydd vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Camilla Asp. De kommer bland annat ge en lägesbild av totalförsvarsplaneringen, utifrån sina respektive ansvarsområden och berätta vad som är på gång framåt. Nagy och Asp skrev i slutet av februari en gemensam debattartikel i SvD, som finns här: https://www.svd.se/steg-for-steg-bygger-vi-svensk-totalforsvarsformaga

I maj 2017 fick MSB och Försvarsmakten i uppdrag av regeringen att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. I slutet av februari redovisade Försvarsmakten och MSB uppdraget och den öppna delen av rapporten finns här: https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/Organisation_uppdrag/Redovisade_RU/2019/%C3%96ppen%20sammanfattning%20av%20redovisning%20av%20regeringsuppdrag%2011%20maj%202017.pdf

Avdelningscheferna får sedan sällskap på scenen för en paneldiskussion om arbetsläget utifrån olika delar av totalförsvaret. Medverkar gör chefen J 9 INSS (Insatsstaben) Anna Siverstig, chefen för Militärregion Väst Peter Hederstedt, tf. Försvarsdirektör Patrik Norling vid Länsstyrelsen Värmland, Vice VD Säkerhetsföretagen Li Jansson och Försvarsutbildarnas Anna Torndahl.

Efter lunchen talar chefen för Försvarsmaktens inriktningsavdelning (LEDS INRI), generalmajor Michael Claesson om framtiden för Försvarsmakten. Inför denna programpunkt rekommenderas slutrapporten från perspektivstudien, där Försvarsmakten blickar fram mot Försvarsmaktstruktur 2035, bortom och vid sidan av den försvarspolitiska inriktningen. Vad ställer Försvarsmaktens uppgifter och inriktning för krav på civilt försvar? https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/slutlig-redovisning-av-perspektivstudien-2016-2018.pdf

Nästa block under konferensen är tillägnad de två pågående – och för totalförsvaret mycket viktiga – utredningarna om totalförsvarets försörjningstrygghet och hälso- och sjukvårdens beredskap. De särskilda utredarna Elisabeth Nilsson och Åsa Kullgren redogör för arbetet och efter det blir det workshop med ett antal frågeställningar som utredningskanslierna har arbetat fram. Konferensdeltagarna är indelade i grupper efter sex olika teman med ett antal frågeställningar att diskutera.

Information om utredningarna finns under fliken ”Försvarskonferens 2019” här ovan och respektive utredningsdirektiv ger både bakgrund och uppdrag: Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (dir.2018:64): https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/dir.-201864/ Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77): https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201877/ Workshopen avslutas med gemensam redovisning och diskussion innan dagens rundas av.

Konferensens andra dag, den 9 april, inleds med ”Försvarsmaktsrådssvepet – hur arbetar råden idag?”. Medverkar gör Göran Oscarsson, chef för Funktionen arbetsgivarrelationer vid Högkvarteret, från Halland kommer Robert Trupp, som är anhörig- och veteransamordnare tillika rekryteringschef vid Lv 6, och från Norrbotten medverkar Karin Börjesson, chef för avdelningen Samhälle vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Därefter talar ställföreträdande arméchef Fredrik Ståhlberg om Försvarsmaktens stöd från och behov av det civila samhället, med fokus på samspel inom det markterritoriella området. Ståhlbergs tal vid Folk och Försvarsrikskonferens i januari ger lite bakgrundskunskaper om armén och går att läsa här: https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/45a9c28b799e4434b96d926c35ff7965/armechefen-tal.pdf

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Chefen för hemvärnets stridsskola (HVSS), överste Jonas Karlsson kommer tala om frivilliga i totalförsvaret. Läs mer om hemvärnet här: https://hemvarnet.se/

Sommarens omfattande skogsbränder vid Älvdalen/Trängslet ger kunskap och insikter att ta vidare, inte minst när det gäller civil-militär samverkan. Förbundsdirektör och räddningschef för Brandkåren Norra Dalarna, Johan Szymanski, delger konferensen sina erfarenheter. Ett inslag om Szymanski finns att se här: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/szymanski-raddningsledaren-som-blev-brandernas-ansikte-utat Han blev nyligen utsedd till Årets samhällsbyggare. I februari överlämnade Skogsbrandsutredningen sitt betänkande till regeringen. Utredningen har granskat hanteringen av skogsbränderna under sommaren 2018. Betänkandet finns att läsa här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/skogsbrandsutredningen-overlamnades-till-inrikesminister-mikael-damberg/

Civil – militär samverkan är temat för nästa paneldiskussion, där vi talar om styrkor och svagheter och blickar framåt. Vad är nästa steg i samverkan? Utöver Johan Szymanski, medverkar följande personer: Chef J 9 INSS, Anna Siverstig, chefen för Militärregion Nord, Ulf Siverstedt, samordnare civilt försvar på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Annika Löfgren Lundqvist, chefen för avdelningen Samhälle vid länsstyrelsen i Norrbotten, Karin Börjesson, rådgivare totalförsvar vid Svenska Röda Korset, Mohanad Khidir, samt chefen för Älvdalens övnings- och skjutfält, Martin Hedin.

Många deltagare på konferensen kommer från den kommunala nivån och nästa programpunkt är särskilt relevant för dem. Västerås stad har kommit långt i totalförsvarsplaneringen och berättar om sitt arbete genom kommunens säkerhetsdirektör och säkerhetsskyddschef, Mikael Lagergren.

I maj 2018 skickade MSB ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll i Sverige. Västerås stad har utformat denna kompletterande information, specifikt riktad till västeråsare berättar den om de lokala förutsättningar som gäller i Västerås kommun: https://www.vasteras.se/download/18.7886115c164b342cbe163ac/1535031334208/Folder_%C3%A4r%20du%20beredd.pdf

2018 upprättade MSB tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) nya överenskommelser för kommuners och landstings arbete med det civila försvaret för perioden 2019-2022, vilka man kan ta del av här: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/overenskommelsermellansklochmsbomciviltforsvar.19074.html

Efter lunchen är det dags för konferensens sista programpunkt, då det är dags att ta del av riksdagspartiernas budskap under rubriken ”Totalförsvarspolitiken – vad är att vänta och planera för?”. Samtliga partier medverkar i en diskussion om hur de bedömer läget, vad som förenar respektive skiljer dem åt och vad som är lämpliga ambitionsnivåer inom civilt försvar inför nästa försvarsinriktningsbeslut, som riksdagen beslutar om våren 2020 och som ska omfatta 2021-2025. Försvarsberedningen, som just nu är i slutfasen med sin slutrapport, lämnade i december 2017 rapporten ”Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025” (Ds 2017:66), där ett stort antal förslag lämnades rörande inriktningen av totalförsvaret och utformningen av den civila verksamheten i totalförsvaret. Vad kommer bli verklighet av dessa förslag? Vad ska totalförsvarets aktörer ta höjd för och planera utifrån? Om detta och annat debatterar Lotta Jonsson Fornarve, (V), Niklas Karlsson (S), Anders Schröder (MP), Allan Widman (L), Daniel Bäckström (C), Mikael Oscarsson (KD), ordförande i försvarsutskottet Beatrice Ask (M) och Roger Richtoff (SD).

Läs Motståndskraft här: https://www.regeringen.se/4b02db/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-utformningen-av-det-civila-forsvaret-2021-20252.pdf