Program Försvarskonferensen 2017

(program i pdf-format: forsvarskonferens-2017)

Program Försvarskonferens 2017

MÅNDAG 3 APRIL

08:30 Registreringen öppnar

10:00 Konferensen startar.
Moderator Annika Nordgren Christensen inleder

Försvarsminister Peter Hultqvist

Överdirektör Nils Svartz, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den civila delen av totalförsvaret.

Mats Klintäng, Försvarsmakten. Försvarsmaktens Totalförsvarsprojekt.
Omvärldsläget. Ett historiskt och nutida perspektiv.

12:30- 13:30 Lunch

13:30 Eftermiddagen startar

Generaldirektör Christina Malm, Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet. Efter personalförsörjningsbeslutet; plikt och krigsplaceringar.

Freddy Jönsson Hanberg, Insamlingsstiftelsen för totalförsvarsstudier. Det moderna totalförsvaret; utmaningar idag och i morgon.

Dan Persson, regionpolischef Polisregion Bergslagen. Totalförsvarsplanering ur polisens perspektiv.

Centralt Försvarsmaktsråd. Totalförsvar ur vårt perspektiv & meritvärde från plikttjänstgöring. 

Sveriges kommuner och landsting, SKL. Kommunernas och landstingens behov i totalförsvaret.

17:00 Konferensen avslutas

18:00 Mottagning och middag, Hotell Scandic Billingen. Konfrencier för kvällen: Jan Bylund.

TISDAG 4 APRIL

09:00 Konferensen startar

Workshops: Konkurrens om samma personal – vem har dragningsrätt?
Personalförsörjning i fred – kris – krig (lagar och förordningars möjligheter och begränsningar). Dagens konfliktsituationer är inte svartvita utan sker ofta i en gråzon, hur samverkar vi kring personalfrågor i ett sådant läge?

12:00-13:00 Lunch

13:00 Redovisning av workshops

Avslutande paneldiskussion med försvarspolitiska talespersoner: Allan Widman (L) Åsa Lindestam (S) och Anders Schröder (MP). Fler tillkommer.
Reflektioner, slutsatser och tankar samt sammanfattning av konferensen.

14.30 Konferensen avslutas av Försvarsmaktens högste företrädare

15:00 Konferensen slut