Program Försvarskonferensen 2018

Preliminärt program Försvarskonferens 2018 (observera att tiderna kan komma att ändras)

MÅNDAG 9 APRIL

08.30: Registreringen öppnar

10.00: Konferensen öppnar

1000-1040 Inledningstal: Jan Salestrand, statssekreterare Försvarsdepartementet

Lägesbild: Totalförsvarssverige
1040-1110 Det säkerhetspolitiska läget: Tomas Ries, Försvarshögskolan

1110-1155 Den regionala ledningsnivån i förändring. Huvudsekreterare Tommy Åkesson (TBC) föredrar Försvarsberedningens totalförsvarsrapport i dessa delar. Paneldiskussion med närvarande chefer för militärregionerna och representanter för länsstyrelser.

1155-1215 Ett nytt totalförsvarsprojekt växer fram på Gotland. Vad händer på ön? Mattias Ardin, chef Gotlands regemente och länsråd Peter Molin, länsstyrelsen Gotlands län.

1215 -1245 Kompetensförsörjning och information: Nya grepp presenteras från Samverkansforum Norrbotten och Försvarsmaktsråd Skaraborg

1245-1345 LUNCH

Lägesbild: Aktuella områden med särskilt fokus på valet 2018

1345-1412 Påverkansoperationer: Fredrik Konnander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

1412-1440 Informationssäkerhet: Informationssäkerhetsexpert från Försvarets Radioanstalt, FRA

1440-1500 Totalförsvar – nästa steg och framtida vägval: Fredrik Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län

1500-1530 Fika

1530-1600 Aktuellt inom kompetensförsörjningen på nationell nivå: Centrala Försvarsmaktsrådet

1600-1700 Samtalsgrupper temavis:

Informationssäkerhet
Påverkansoperationer
Totalförsvarsplanering – nästa steg
Plikt för kvinnor och män – kompetensförsörjning och samverkan på lokal nivå.

1700 Slut för dagen

1900 Middag

Tisdag

0900-0940 Inledningstal: Dan Eliasson, GD MSB

0940-1000 Lägesrapport återaktiverad mönstring och grundutbildning med plikt: Christina Malm GD TRM

1000-1010 Nedslag i totalförsvarsupplysningen: Emelie Olsson, P 4

1010-1050 Vad vill politiken med totalförsvaret efter valet 2018?
De försvarspolitiska talespersonerna i valårets stora totalförsvarsdebatt!
Allan Widman, L
Åsa Lindestam, S
Anders Schröder, MP
Hans Wallmark, M
Mikael Jansson, SD
Daniel Bäckström, C
Lotta Johansson Fornarve, V
Mikael Oscarsson, KD

1050-1110 Gårdagens frågeställningar. Kort redovisning av samtalsledare.

1110-1140 Kaffe

Summering (frågor från dag I) och diskussion

1140-1200 Inledande reflektioner (5 min var)
Öv Mats Klintäng, FM totalförsvarsfunktion
Kristina Bergendal, Stf chef MUST
Säkerhetspolisen
Högkvarteret

1200-1240         Paneldiskussion

1240-1255         Tal av Landshövdingen i Västra Götaland län

1255-1300         Avslutande ord Försvarsmaktsråd Skaraborg