Program Försvarskonferensen 2018

Måndag

1000 Välkomsthälsning av ordförande Försvarsmaktsråd Skaraborg

Inledningstal av statssekreterare Jan Salestrand (S), Försvarsdepartementet

1040-1150 Lägesbild: Totalförsvarssverige

1040-1125 Den regionala ledningsnivån i förändring?
Huvudsekreterare Tommy Åkesson föredrar Försvarsberedningens totalförsvarsrapport i dessa delar.

Efterföljande panelsamtal med Tommy Åkesson, Peter Hederstedt, chef för Militärregion Väst, Thomas Karlsson, chef för Militärregion Mitt, Jenny Knuthammar, försvarsdirektör vid länsstyrelsen i Östergötland, Leif Isberg, Länsexpert regional samverkan och krisledning vid länsstyrelsen Västra Götaland och Karin Börjesson, chef för avdelningen Samhälle vid länsstyrelsen i Norrbotten (TBC).

1125-1145 Ett nytt totalförsvarsprojekt växer fram på Gotland. Vad händer på ön? Länsråd Peter Molin, länsstyrelsen Gotlands län och chefen för Gotlands regemente, P 18, Mattias Ardin.

1145-1215 Det säkerhetspolitiska läget: Tomas Ries, FHS

1215 -1245 Kompetensförsörjning och information: Nya grepp presenteras från Samverkansforum Norrbotten och Försvarsmaktsråd Skaraborg

1245-1345 Lunch

1345-1500 Lägesbild: Aktuella områden med särskilt fokus på valet 2018

1345-1412 Påverkansoperationer: Fredrik Konnander, MSB

1412-1440 Informationssäkerhet och cyberförsvar: Cecilia Laurén, it-säkerhetsspecialist, Försvarets radioanstalt (FRA)

1440-1500 Totalförsvar – nästa steg och framtida vägval: Fredrik Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län

1500-1530 Fika

1530-1605 Försvarsmakten

Chef Förbandsproduktion, Anders Callert
Aktuellt inom kompetensförsörjningen på nationell nivå, Centrala Försvarsmaktsrådet

1605-1700 Samtalsgrupper temavis

Informationssäkerhet
Påverkansoperationer
Totalförsvarsplanering – nästa steg
Plikt för kvinnor och män – kompetensförsörjning och samverkan på lokal nivå

1700 Slut för dagen

1830 Fördrink och middag

Tisdag

0900-0930 Generaldirektör Christina Malm, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Lägesrapport: Mönstring, inskrivning till militär grundutbildning samt krigsplaceringar

0930-0940 Nedslag i totalförsvarsupplysningen

Emelie Olsson, Skaraborgs regemente, P 4

0940-1010 Överdirektör Nils Svartz, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1010-1050 Vad vill politiken med totalförsvaret efter valet 2018?

De försvarspolitiska talespersonerna i valårets första stora totalförsvarsdebatt!

Daniel Bäckström, C         Åsa Lindestam, S              Mikael Oscarsson, KD

Anders Schröder, MP      Hans Wallmark, M            Mikael Jansson, SD

Lotta Johansson Fornarve, V

1050-1120 Kaffe

1120-1150   Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens kommenderingschef för valrörelsen 2018, Susanna Trehörning, samt en medarbetare från kontraspionaget.

1150-1210   Gårdagens frågeställningar. Kort redovisning av samtalsledare.

1210-1250   Lunch

Summering (frågor från dag 1) och diskussion

1250-1315    Inledande reflektioner (5 min var)
Mats Klintäng, stf chef Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning
Kristina Bergendal, stf chef MUST
Susanna Trehörning, kommenderingschef, Säkerhetspolisen
Förbandschef Bengt Alexandersson, Skaraborgs regemente, P 4
Ola Johansson, Säkerhetssamordnare i Karlsborgs kommun

1320-1350    Paneldiskussion

1350-1410   Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län

1410-1415   Avslutning, Försvarsmaktsråd Skaraborg