Försvarskonferens 2016

Rätt verktyg och rimliga förväntningar

Många rekryteringar går fel och att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling. Men en del av lösningen på problemen med kompetensförsörjning ligger hos företagen själva.

–  Med rätt verktyg, rimliga förväntningar och en större möjlighet att jobba med utveckling av personal, skulle det gå lättare att hitta framtida medarbetare, säger Lotta Stern, docent i sociologi och som forskar om sociala nätverk, organisationsteori och akademikers politiska uppfattningar vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, samt är verksam vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Charlotta menar att man kan spekulera i om kvalitativa rekryteringar gör att företagen i högre utsträckning letar efter kompetens även bland kandidater som skiljer sig från den befintliga gruppen. En sådan strategi skulle kunna bidra till att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden.

–  Företagen använder fortfarande subjektiva bedömningskriterier vid anställningar, som till exempel magkänsla. Därför finns en risk att man ofta anställer medarbetare som liknar en själv och den befintliga arbetsgruppen, och därmed riskerar att missa den rätta kompetensen, menar Charlotta som under Försvarskonferensen kommer att prata med om detta ämnet under sin föreläsning ”Företagens kompetensförsörjning”.

Försvarskonferens 2016

Generation Y – vår framtid

Under Försvarskonferensen i Skövde kommer vi att ägna tid åt att reflektera över personalförsörjningsfrågor som berör både Försvarsmakten och övriga samhället. Det här kommer vi bland annat att göra genom att belysa den så kallade ”Generation Y”.

Vare sig det gäller kommuner, företag eller myndigheter så har vi alla en gemensam utmaning i att hitta rätt kompetens för att möta de krav som ställs på våra verksamheter. De som definieras som Generation Y är de individer som är födda år 1980 och framåt. Det är våra nya medarbetare och det är för dem som vi bygger framtidens samhälle. För att vara attraktiva som arbetsgivare för dessa personer måste vi förstå dem och vilka drivkrafter de har.

Victor Sunnliden är tf Näringslivschef i Skövde kommun och kommer under Försvarskonferensen att dela med sig av sina spaningar kring Generation Y. En av de viktigaste målgrupperna för oss som samhälle att förstå.

 

 

 

Försvarskonferens 2016

Personalförsörjning under utredning: Plikt och frivillighet för soldater och sjömän

Vid tidigare Försvarskonferenser i Skövde har Annika Nordgren Christensen funnits på plats i rollen som moderator, men i år kommer hon att gästa oss i en helt annan roll. Vi har istället nöjet att välkomna henne i egenskap av regeringens särskilda utredare kring Försvarsmaktens framtida personalförsörjning, och ser fram emot att höra om hennes arbete så långt i denna intressanta och komplexa fråga.

Annika Nordgren Christensen har av fått uppgiften att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering. Hon ska bland annat:

  • Föreslå lämplig balans mellan plikt och frivillighet
  • Visa hur Försvarsmaktens och övriga berörda myndigheters produktionskapacitet bör anpassas till förslagen
  • Föreslå hur en utökad personalvolym i krigsorganisationen kan uppnås, om ett sådant behov skulle uppkomma med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap
  • Redovisa de åtgärder som krävs för att förslagen ska kunna genomföras, inklusive de justeringar i den frivilliga delen av personalförsörjningen som bedöms nödvändiga.

Utredningen har antagit namnet 2015 års personalförsörjningsutredning och ska redovisa uppdraget senast den 30 september 2016.

Med på konferensen är även huvudsekreterare Carl van Duin och utredningssekreterare Lisa Ahlström.

Annika har tidigare varit riksdagsledamot (MP) i Försvarsutskottet 1994-98 och ledamot av Försvarsberedningen mellan 1995-2009. Idag är hon medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien samt modererar och deltar i seminariearrangemang. Du kan följa Annika på hennes blogg www.annikanc.com eller på Twitter: @annikanc

Läs gärna mer om årets Försvarskonferens i Skövde.

 

Försvarskonferens 2016

Central konferens kring personalförsörjning

Den 26 januari genomfördes en konferens arrangerad av det centrala Försvarsmaktsrådet  i Stockholm. Konferensen gick under temat ”Rekrytera tillsammans – Hur hittar vi och rekryterar rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt”. Under Försvarskonferensen i Skövde, den 18-19 april, kommer representanter för det centrala rådet att finnas på plats och dela med sig av arbetet som sker i Försvarsmakten på en nationell nivå.

Här kommer en sammanfattande artikel om de ämnen som behandlades på konferensen i Stockholm: 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – REKRYTERA TILLSAMMANS

Centrala Försvarsmaktsrådet inbjöd representanter från bland andra företag, organisationer, myndigheter, kommuner, universitet och högskolor till konferens under rubriken ”Rekrytera tillsammans – Hur hittar vi och rekryterar rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt?”. Syftet med konferensen var att titta närmare på möjligheterna att skapa synergier genom att attrahera och rekrytera tillsammans.ÖB

– Försvarsmaktens vision ”Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning” pekar ut inriktningen för oss under försvarsbeslutsperioden fram till 2020.

Med de orden inledde överbefälhavare Micael Bydén sitt anförande. Den första delen ”Ett starkare försvar” handlar mycket om öka Försvarsmaktens operativa förmåga i ett nationellt perspektiv. Vi måste kunna försvara oss i händelse av väpnat angrepp. En av grundbultarna för att klara detta är ett flexibelt personalförsörjningssystem. Här gäller det att nå rekryteringsmålen, att utbilda och utveckla personalen så att de kan lösa sin uppgift. Det gäller också att utveckla arbetsgivarrollen så att personalen väljer att stanna kvar. Ett starkare försvar handlar även om att vi aktivt måste arbeta för jämlikhet och jämställdhet, öka mångfalden samt öka andelen kvinnor. För att klara rekryteringsmålen är det viktigt att Försvarsmakten fortsätter utveckla samarbetet med andra arbetsgivare och använder de avsiktsförklaringar som tecknats med olika företag och organisationer.

– Personalförsörjningen är en viktig nyckel till att skapa en starkare Försvarsmakt som står stadigt och tål en smäll, avslutade ÖB Micael Bydén.

På scenen stod också Mats Lindgren, VD på Kairos Future. Mats fokuserade sitt framförande på vad rekryteringsmålgruppen (ungdomar mellan 18-25 år) efterfrågar. Mats levererade spännande forskning och intressanta slutsatser som gav många diskussioner under resten av dagen. Några iakttagelser från Mats föredrag som diskuterades var bland annat undersökningar som visar på att:

  • för arbetsgivaren är det viktigast att medarbetaren levererar i tid och klarar komplexa frågeställningar/arbetsuppgifter
  • för målgruppen 18-25 är det viktigaste i ett arbete gemenskap, utmaningar och upplevelser. Vidare är det viktigt för målgruppen att få göra nytta samt få respekt för sin arbetsinsats.

Företrädare från tre olika branschorganisationer berättade om pågående projekt som de driver för att attrahera ungdomar. SKL berättade om ”Sveriges viktigaste jobb”, ett projekt som fokuserar på att marknadsföra yrken inom välfärden. Teknikföretagen framförde deras storsatsning ”Få fler att välja teknik” där man i tidigt skede skapar intresset för teknikområdet hos ungdomar. Även ICA berättade om sina satsningar för att främja sin personalförsörjning. Gemensamt visade man på fantastiska insatser för att möta kommande utmaningar inom personalförsörjningen inom de olika branscherna.

Eftermiddagen startade med en paneldiskussion utifrån frågeställningen: vad tycker målgruppen om erbjudandet? I panelen ingick nio ungdomar mellan 18-25 år, alla med olika kunskapsnivåer om Försvarsmakten och om dess karriärmöjligheter. Det blev en mycket intressant paneldiskussion om hur ungdomarna ser på Försvarsmaktens erbjudande.

Därefter följde fem workshops som leddes av SKL, Teknikföretagen, Försvarsmakten, BYA och Svensk Handel där olika teman fördjupades: Vård/omsorg och sjukvård, Teknik och IT, Logistik och transport, Säkerhet och Ledaskap.

Grupperna diskuterade runt frågeställningarna: Hur hittar och rekryterar vi rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt?  Alla var eniga om en sak, nämligen att samarbete och kommunikation är ledord för att lyckas med att rekrytera tillsammans. Eftermiddagens workshops gav många goda idéer till samarbetsmodeller och nya aktiviteter för att fördjupa samarbeten mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare.

Per-Olof Stålesjö, personaldirektör i Försvarsmakten, avslutade konferensen med en förhoppning om att alla goda förslag som framkommit nu omsätts i verklighet.

– Jag har förstått att det under dagen utbytts visitkort och att möten inbokats. Nu ser jag fram mot att ta del av konkreta samarbeten och att ni startar pilotprojekt på regional nivå.

 

 

Försvarskonferens 2016

Save the date! 18-19 april 2016

Våren 2016 samlar Försvarsmaktsråd Skaraborg för fjärde gången Sveriges försvarskommuner, förbandsledningar, privata och offentliga arbetsgivare och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter. Under två intensiva dagar kommer vi att utbyta erfarenheter och praktiska exempel kring den civil-militära samverkan som utvecklas över hela landet. Denna samverkan är en förutsättning för Försvarsmaktens rekrytering av soldater och sjömän, men det är också till ömsesidig nytta för alla inblandade då det innebär utvecklingsmöjligheter för individen såväl som kompetensförsörjning i civila verksamheter.

Försvarsmaktsråd Skaraborg vill göra dig uppmärksam på att datumen för Försvarskonferensen 2016 är spikade: Välkommen till Skövde den 18-19 april.

Försvarskonferensen kommer äga rum under en mycket spännande tid inom försvarsområdet och den kommer att ringa in exakt vad som är viktigast för dig som arbetar civilt eller militärt med personal- och kompetensförsörjning. Årets konferens genomförs i samarbete med det centrala Försvarsmaktsrådet och tar ett grepp om våra gemensamma frågor. Hur ser samarbetet ut på lokal, regional och central nivå? Vad behöver vi utveckla? Vilka goda exempel finns det?

Genom paneldebatter, föredrag och workshops kommer deltagarna på konferensen blir uppdaterade på det senaste inom området, få en lång rad konkreta och handfasta idéer med sig hem samt knyta värdefulla kontakter.

Program och information om konferensen uppdateras fortlöpande på Twitter (@FMradet).

Inbjudan till konferensen kommer under hösten men boka in datumen nu med en gång.

Väl mött!