Försvarskonferens 2020

Program Försvarskonferens 2020

0900-0915 Välkommen till konferensen

0915-0945 Totalförsvars i Västra Götalands län: Lägesbild. Styrkor. Utmaningar och
erfarenheter.
Landshövding Anders Danielsson
Chefen för Västra militärregionen, överste Peter Hederstedt

0945-1015 Ett militärt försvar i tillväxt – erfarenheter, nya samarbetsbehov och metoder
Arméchef Karl Engelbrektson

1015-1030 Paus

1030-1130 Sjukvård i kris och krig – erfarenheter och lärdomar från coronapandemin
Taha Alexandersson, stf krisberedskapschef på Socialstyrelsen
Karl Chevalley, regional beredskapsöverläkare Västra Götalandsregionen
Henrik Lund, stabsläkare vid Insatsstaben, Försvarsmaktens Högkvarter

1130-1200 Lägesrapport från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
Särskild utredare, Åsa Kullgren

1200-1240 Lunch

1240-1315 Så stärkte totalförsvarsplaneringen krishanteringsförmågan i Västerås stad under covid-19
Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör Västerås stad
Johan Ahlström, riskingenjör Västerås stad

1315-1415 Det kommande totalförsvarsbeslutet för 2021-2025 – vad är att vänta och vad ska vi planera för?
Alla riksdagspartiers försvarspolitiska talespersoner i panelsamtal

1415-1445 Paus

1445-1530 När Sverige krishanterar – vad gör främmande makt då? Lärdomar för totalförsvarsplaneringen från hanteringen av coronapandemin.
Chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Lena Hallin
Biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen

1530-1600 Konferensen summeras och avslutas

Försvarskonferens 2016

Rätt verktyg och rimliga förväntningar

Många rekryteringar går fel och att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling. Men en del av lösningen på problemen med kompetensförsörjning ligger hos företagen själva.

–  Med rätt verktyg, rimliga förväntningar och en större möjlighet att jobba med utveckling av personal, skulle det gå lättare att hitta framtida medarbetare, säger Lotta Stern, docent i sociologi och som forskar om sociala nätverk, organisationsteori och akademikers politiska uppfattningar vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, samt är verksam vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Charlotta menar att man kan spekulera i om kvalitativa rekryteringar gör att företagen i högre utsträckning letar efter kompetens även bland kandidater som skiljer sig från den befintliga gruppen. En sådan strategi skulle kunna bidra till att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden.

–  Företagen använder fortfarande subjektiva bedömningskriterier vid anställningar, som till exempel magkänsla. Därför finns en risk att man ofta anställer medarbetare som liknar en själv och den befintliga arbetsgruppen, och därmed riskerar att missa den rätta kompetensen, menar Charlotta som under Försvarskonferensen kommer att prata med om detta ämnet under sin föreläsning ”Företagens kompetensförsörjning”.

Försvarskonferens 2016

Generation Y – vår framtid

Under Försvarskonferensen i Skövde kommer vi att ägna tid åt att reflektera över personalförsörjningsfrågor som berör både Försvarsmakten och övriga samhället. Det här kommer vi bland annat att göra genom att belysa den så kallade ”Generation Y”.

Vare sig det gäller kommuner, företag eller myndigheter så har vi alla en gemensam utmaning i att hitta rätt kompetens för att möta de krav som ställs på våra verksamheter. De som definieras som Generation Y är de individer som är födda år 1980 och framåt. Det är våra nya medarbetare och det är för dem som vi bygger framtidens samhälle. För att vara attraktiva som arbetsgivare för dessa personer måste vi förstå dem och vilka drivkrafter de har.

Victor Sunnliden är tf Näringslivschef i Skövde kommun och kommer under Försvarskonferensen att dela med sig av sina spaningar kring Generation Y. En av de viktigaste målgrupperna för oss som samhälle att förstå.